A. Wprowadzenie

Prywatność odwiedzających naszą stronę internetową jest dla nas bardzo ważna i dokładamy wszelkich starań, aby ją chronić. Niniejsza polityka wyjaśnia, co robimy z Twoimi danymi osobowymi.

Zgoda na korzystanie z plików cookie zgodnie z warunkami niniejszej polityki podczas pierwszej wizyty na naszej stronie pozwala nam na korzystanie z plików cookie przy każdej kolejnej wizycie na naszej stronie.

B. Źródło
Ten dokument został utworzony przy użyciu szablonu firmy SEQ Legal (seqlegal.com)
i zmodyfikowany dla celów Website Planet (www.websiteplanet.com)

C. Zbieranie danych osobowych

Następujące rodzaje danych osobowych mogą być gromadzone, przechowywane i wykorzystywane:

informacje o komputerze, w tym adres IP, lokalizacja geograficzna, typ i wersja przeglądarki oraz system operacyjny;

informacje o Twoich wizytach i korzystaniu z tej witryny, w tym źródło odesłań, długość wizyty, wyświetlenia stron i ścieżki nawigacji w witrynie;

informacje, takie jak adres e-mail, które podajesz podczas rejestracji w naszej witrynie internetowej;

informacje wprowadzane podczas tworzenia profilu w naszej witrynie — na przykład imię i nazwisko, zdjęcia profilowe, płeć, data urodzin, status związku, zainteresowania i hobby, dane edukacyjne i dane dotyczące zatrudnienia;

informacje, takie jak imię i nazwisko oraz adres e-mail, które podajesz w celu skonfigurowania subskrypcji naszych e-maili lub biuletynów;

informacje wprowadzane podczas korzystania z usług na naszej stronie internetowej;

informacje, które są generowane podczas korzystania z naszej strony internetowej, w tym kiedy, jak często i w jakich okolicznościach z niej korzystasz;

informacje dotyczące wszystkiego, co kupujesz, usług, z których korzystasz lub transakcji dokonywanych za pośrednictwem naszej strony internetowej, w tym imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail i dane karty kredytowej;

informacje publikowane na naszej stronie internetowej z zamiarem opublikowania ich w Internecie, w tym nazwa użytkownika, zdjęcia profilowe i treść umieszczanych postów;

informacje zawarte we wszelkiej korespondencji przesyłanej do nas e-mailem lub za pośrednictwem naszej strony internetowej, w tym treści komunikacyjne i metadane;

wszelkie inne dane osobowe, które nam przesyłasz.

Zanim ujawnisz nam dane osobowe innej osoby, musisz uzyskać zgodę tej osoby na ujawnienie i przetwarzanie tych danych osobowych zgodnie z niniejszymi zasadami

D. Korzystanie z Twoich danych osobowych

Dane osobowe przesłane do nas za pośrednictwem naszej strony internetowej będą wykorzystywane do celów określonych w niniejszej polityce lub na odpowiednich stronach witryny. Możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe do celu:

administrowania naszą stroną internetową i biznesem;

personalizowania naszej strony internetowej dla Ciebie;

umożliwienia korzystania z usług dostępnych na naszej stronie internetowej;

wysyłania towarów zakupionych za pośrednictwem naszej strony internetowej;

świadczenia usług zakupionych za pośrednictwem naszej strony internetowej;

wysyłania do ciebie wyciągów, faktur i przypomnień o płatnościach oraz odbioru płatności od Ciebie;

przesyłania niemarketingowej komunikacji handlowej;

wysyłania powiadomień e-mail, o które prosiłeś;

wysyłania naszego newslettera e-mail, jeśli o to poprosiłeś (możesz nas w każdej chwili poinformować, jeśli nie chcesz już otrzymywać newslettera);

przesyłania informacji marketingowych dotyczących naszej działalności lub aktywności starannie wybranych stron trzecich, które naszym zdaniem mogą Cię zainteresować, pocztą lub, jeśli wyraziłeś na to zgodę, pocztą elektroniczną lub podobną technologią (możesz nas o tym poinformować w dowolnym momencie, jeśli nie chcesz już otrzymywać komunikatów marketingowych);

dostarczania stronom trzecim informacji statystycznych o naszych użytkownikach (ale te osoby trzecie nie będą w stanie zidentyfikować żadnego konkretnego użytkownika na podstawie tych informacji);

 zajmowania się zapytaniami i skargami składanymi przez Ciebie lub dotyczącymi Ciebie w związku z naszą witryną;

zapewnienia bezpieczeństwa naszej strony internetowej i zapobieganie oszustwom;

weryfikacji zgodności z warunkami korzystania z naszej strony internetowej (w tym monitorowanie prywatnych wiadomości wysyłanych za pośrednictwem naszej prywatnej usługi przesyłania wiadomości); i

innych zastosowań.

Jeśli prześlesz dane osobowe do publikacji w naszej witrynie, opublikujemy je i wykorzystamy w inny sposób zgodnie z udzieloną nam licencją.

Twoje ustawienia prywatności mogą być wykorzystane do ograniczenia publikacji Twoich informacji na naszej stronie internetowej i mogą być dostosowane za pomocą kontroli prywatności na stronie.

Nie będziemy bez Twojej wyraźnej zgody przekazywać danych osobowych stronom trzecim, lub jakimkolwiek innym związanym z nimi stronom trzecim, w celach marketingu bezpośredniego.

E. Ujawnianie danych osobowych

Możemy ujawniać dane osobowe użytkownika wszelkim naszym pracownikom, członkom kadry kierowniczej, przedstawicielom, dostawcom lub podwykonawcom, o ile jest to niezbędne do celów określonych w niniejszych „Zasadach ochrony prywatności”.

Możemy ujawniać dane osobowe wszelkim członkom naszej grupy spółek (tzn. spółkom zależnym, głównej spółce holdingowej i jej spółkom zależnym), o ile jest to niezbędne do celów określonych w niniejszych „Zasadach ochrony prywatności”.

Możemy ujawniać Twoje dane osobowe:

w zakresie, w jakim jest to wymagane przepisami prawa;

w związku z trwającymi lub potencjalnymi postępowaniami prawnymi;

w celu ustanowienia, wyegzekwowania lub obrony naszych praw (wliczając w to udostępnienie informacji innym podmiotom w celu przeciwdziałania oszustwom);

nabywcy (lub potencjalnemu nabywcy) jakiejkolwiek działalności lub aktywów, które sprzedajemy (lub rozważamy); i

wszelkim osobom, które wedle naszej zasadnej opinii mogą wystąpić do sądu lub innego właściwego organu o ujawnienie takich danych osobowych, jeśli wedle zasadnej rozsądnej opinii, istnieje duże prawdopodobieństwo, że taki sąd lub organ nakaże ujawnienie takich danych osobowych

Z wyjątkiem postanowień zawartych w niniejszych „Zasadach ochrony prywatności” nie będziemy udostępniać osobom trzecim informacji dotyczących użytkownika.

F. Międzynarodowe transfery danych

Informacje, które gromadzimy mogą być przechowywane i przetwarzane w każdym z krajów, w którym prowadzimy działalność i mogą być przesyłane pomiędzy tymi krajami w celu umożliwienia wykorzystania informacji zgodnie z niniejszymi „Zasadami ochrony prywatności”.

Informacje, które zbieramy, mogą być przekazywane do następujących krajów, które nie mają przepisów o ochronie danych równoważnych z obowiązującymi w Europejskim Obszarze Gospodarczym: Stanów Zjednoczonych Ameryki, Rosji, Japonii, Chin i Indii.

Dane osobowe, które publikujesz na naszej stronie internetowej lub przesyłasz do publikacji na naszej stronie internetowej, mogą być dostępne za pośrednictwem Internetu na całym świecie. Nie możemy zapobiec wykorzystywaniu lub niewłaściwemu wykorzystaniu takich informacji przez inne osoby.

Wyraźnie zgadzasz się na przekazywanie danych osobowych opisanych w tej sekcji F.

G. Zachowywanie danych osobowych

W Niniejszej Sekcji G określiliśmy nasze zasady i procedury dotyczące zatrzymywania danych, które mają na celu zapewnienie przestrzegania naszych zobowiązań prawnych w zakresie zachowywania i usuwania danych osobowych.

Dane osobowe, które przetwarzamy w dowolnym celu lub celach, nie będą przechowywane dłużej niż jest to konieczne do tego celu lub tych celów.

Bez uszczerbku dla artykułu G-2 zazwyczaj usuwamy dane osobowe w dniu/godzinie określonej poniżej:

48 godzin

typ danych osobowych zostanie usunięty

Niezależnie od innych postanowień niniejszej sekcji G zachowamy dokumenty (w tym dokumenty elektroniczne) zawierające dane osobowe:

w zakresie, w jakim jest to wymagane przepisami prawa;

jeśli uważamy, że dokumenty mogą mieć znaczenie dla wszelkich toczących się lub przyszłych postępowań sądowych; i

w celu ustanowienia, wyegzekwowania lub obrony naszych praw (wliczając w to udostępnienie informacji innym podmiotom w celu przeciwdziałania oszustwom).

H. Bezpieczeństwo danych osobowych

Podejmiemy zasadne techniczne i organizacyjne środki ostrożności w celu przeciwdziałania utracie, nadużyciu lub zmianie danych osobowych użytkownika.

Będziemy przechowywać wszystkie dane osobowe, które podasz na naszych bezpiecznych serwerach (chronionych hasłem i zaporą).

Wszystkie elektroniczne transakcje finansowe zawierane za pośrednictwem naszej strony internetowej będą chronione technologią szyfrowania.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że transmisja informacji przez Internet jest potencjalnie niebezpieczna i bezpieczeństwo przesłanych w ten sposób danych nie jest gwarantowane.

Jesteś odpowiedzialny za zachowanie poufności hasła używanego do uzyskania dostępu do naszej strony internetowej; nie poprosimy Cię o podanie hasła (z wyjątkiem sytuacji, gdy logujesz się na naszej stronie internetowej).

I. Nowelizacje

Niniejsze zasady mogą być okresowo aktualizowane poprzez zamieszczenie w naszej witrynie ich nowej wersji. Należy od czasu do czasu sprawdzać tę stronę, aby upewnić się, że rozumiesz wszelkie zmiany w tych zasadach. Możemy powiadomić Cię o zmianach w niniejszej polityce za pośrednictwem poczty elektronicznej lub prywatnego systemu przesyłania wiadomości na naszej stronie internetowej.

J. Twoje prawa

Użytkownik może zażądać udostępnienia jego danych osobowych, które są przechowywane. Udostępnienie takich danych wiąże się z dostarczeniem odpowiedniego dowodu tożsamości.

Możemy na Twoje żądanie ukrywać dane osobowe, w zakresie dozwolonym przez prawo.

Możesz w dowolnym momencie poinstruować nas, aby nie przetwarzać danych osobowych w celach marketingowych.

W praktyce zazwyczaj albo z góry wyraźnie wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas Twoich danych osobowych w celach marketingowych, albo zapewnimy Ci możliwość rezygnacji z udostępniania Twoich danych osobowych w celach marketingowych.

K. Strony Internetowe osób trzecich

Nasza strona internetowa zawiera hiperłącza do stron internetowych osób trzecich oraz szczegółowe informacje na ich temat. Nie mamy kontroli i nie ponosimy odpowiedzialności za politykę prywatności i praktyki osób trzecich.

L. Aktualizacja informacji

Prosimy o informację w przypadku konieczności skorygowania lub aktualizowania danych osobowych, w których posiadaniu jesteśmy.

M. Ciasteczka

Nasza strona internetowa korzysta z plików cookie. Plik cookie to plik zawierający identyfikator (ciąg liter i cyfr), który jest wysyłany przez serwer internetowy do przeglądarki internetowej i przechowywany przez przeglądarkę. Dane identyfikacyjne są ponownie przesyłane na serwer za każdym razem, gdy przeglądarka wyśle żądanie otwarcia strony znajdującej się na serwerze. Pliki cookie mogą być „trwałymi” lub „sesyjnymi” plikami cookie: trwałe pliki cookie będą przechowywane przez przeglądarkę internetową i pozostaną ważne do ustalonej daty wygaśnięcia, chyba że użytkownik usunie je przed datą wygaśnięcia; sesyjny plik cookie wygasa z końcem sesji użytkownika, gdy przeglądarka internetowa jest zamykana. Pliki cookie zazwyczaj nie zawierają żadnych informacji identyfikujących użytkownika, ale dane osobowe, które przechowujemy na Twój temat, mogą być powiązane z informacjami przechowywanymi w plikach cookie i uzyskiwanymi z nich. Używamy tylko ciasteczek sesyjnych / tylko trwałych ciasteczek / zarówno sesyjnych, jak i trwałych ciasteczek na naszej stronie.}

Nazwy plików cookie, których używamy na naszej stronie internetowej, oraz cele, w których są wykorzystywane, są określone poniżej:

używamy Google Analytics i Adwords na naszej stronie internetowej, aby rozpoznać komputer, gdy użytkownik  odwiedza witrynę / śledzi użytkowników podczas przeglądania witryny / umożliwia korzystanie z koszyka na stronie / poprawić użyteczność strony internetowej / analizować korzystanie ze strony internetowej / administrować stroną internetową / zarządzać witryną / zapobiegać oszustwom i poprawić bezpieczeństwo strony internetowej / personalizować stronę internetową dla każdego użytkownika / kierować reklamy, które mogą być szczególnie interesujące dla określonych użytkowników / opisać cele;

Większość przeglądarek pozwala odmówić przyjęcia plików cookie — na przykład:

w przeglądarce Internet Explorer (wersja 10) można blokować pliki cookie, korzystając z dostępnych ustawień zastępowania obsługi plików cookie, klikając „Narzędzia”, „Opcje internetowe”, „Prywatność”, a następnie „Zaawansowane”;

w przeglądarce Firefox (wersja 24) możesz zablokować wszystkie pliki cookie, klikając „Narzędzia”, „Opcje”, „Prywatność”, wybierając „Użyj ustawień niestandardowych dla historii” z menu rozwijanego i odznaczając „Akceptuj ciasteczka z witryn”; i

w Chrome (wersja 29) możesz zablokować wszystkie pliki cookie, otwierając menu „Dostosuj i kontroluj”, klikając „Ustawienia”, „Pokaż ustawienia zaawansowane” i „Ustawienia treści”, a następnie wybierając „Blokuj witrynom ustawianie dowolnych danych” pod nagłówkiem „Pliki cookie”.

Zablokowanie wszystkich plików cookie będzie miało negatywny wpływ na możliwość korzystania z wielu stron internetowych. Jeśli zablokujesz pliki cookie, nie będziesz mógł korzystać z wszystkich funkcji naszej strony.

Możesz usunąć pliki cookie już zapisane na komputerze — na przykład:

w przeglądarce Internet Explorer (wersja 10) należy ręcznie usunąć pliki cookie (instrukcje można znaleźć na stronie http://support.microsoft.com/kb/278835 );

w przeglądarce Firefox (wersja 24) możesz usunąć pliki cookie, klikając „Narzędzia”, „Opcje” i „Prywatność”, a następnie wybierając „Użyj ustawień niestandardowych dla historii”, klikając „Pokaż pliki cookie”, a następnie klikając „Usuń wszystkie pliki cookie”; i

w przeglądarce Chrome (wersja 29) można usunąć wszystkie pliki cookie, otwierając menu „Dostosuj i kontroluj”, klikając „Ustawienia”, „Pokaż ustawienia zaawansowane” i „Wyczyść dane przeglądarki”, a następnie wybierając „Usuń pliki cookie i dane innych stron i wtyczek” przed kliknięciem „Wyczyść dane
przeglądania”.

Usunięcie plików cookie będzie miało negatywny wpływ na użyteczność wielu stron internetowych.

Instrukcje zarządzania cookies przeglądarki:

Opera: http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html(link is external)

Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/Włączanie%20i%20wyłączanie%20obsługi%20ciasteczek(link is external)

Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647(link is external)

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/pl-pl/windows7/block-enable-or-allow-cookies(link is external)

Safari: http://support.apple.com/kb/PH5042

Szczegóły znajdziesz w Polityce prywatności
Pliki cookies
Witryna motowarsztat.net używa cookies.

Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analytics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.
Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy P.P.H.U. Mateusz Greniuk w celu optymalizacji działań.

Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:
a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;

c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;

d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.Wyłączenie plików cookies

Jeśli chcecie Państwo, żeby na komputerze nie przechowywane były „cookies” - trwałe

czy związane z sesją - można wyłączyć cookies w swojej przeglądarce.

Wyłączenie „cookies” może mieć wpływ na funkcjonowanie strony.

Między innymi nie będzie możliwe zalogowanie się.

Trzeba wiedzieć, że wyłączenie „cookies” w przeglądarce będzie miało wpływ

na funkcjonowanie „cookies” na wszystkich innych odwiedzanych stronach internetowych.
Instrukcje zarządzania cookies przeglądarki:

Opera: http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html(link is external)

Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/Włączanie%20i%20wyłączanie%20obsługi%20ciasteczek(link is external)

Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647(link is external)

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/pl-pl/windows7/block-enable-or-allow-cookies(link is external)

Safari: http://support.apple.com/kb/PH5042

 

Cennik naprawy samochodów

 

Cennik usług serwisowych MOTOWARSZTAT obejmuje w skrócie, diagnostykę, naprawy poszczególnych układów i usługi dodatkowe. Podajemy więc ceny brutto obejmujące koszty robocizny. Aby dowiedzieć się o dokładne koszty naprawy, prosimy wstępnie o kontakt pod numerem tel.+48 503 666 250 lub mejlowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 Motowarsztat cennik

Warsztat usługowy

 

 

Cennik napraw samochodów

 • Stawka za roboczogodzinę mechanika 123 zł
 • Stawka za roboczogodzinę elektryka 160 zł
 • Diagnostyka komputerowa. Obejmuje: Odczyt, kasowanie błędów oraz wydruk do wglądu. Programowanie, adaptacje (np. kodowania akumulatora, zerowania adaptacji silnika, nastawy podstawowe) 120 zł
 • Kodowanie czujników TPMS (cena w zależności od nakładu pracy – klonowanie, kodowanie przypisanie czujników) 60-100 zł
 • Poszukiwanie usterek i naprawa od 100 zł

(koszy naprawy ustalamy indywidualnie w zależności od nakładu pracy zgodnie z ustaloną stawką)

 

Cennik napraw mechanicznych

 • Regulacja luzów zaworowych od 185 zł
 • Test kompresji silnika – benzyna od 123 zł
 • Test kompresji silnika – diesel od 350 zł
 • Test przelewowy wtryskiwaczy – diesel od 123 zł
 • Demontaż skrzyni biegów/wymiana sprzęgła od 600 zł
 • Wymiana amortyzatora przód od 150 zł
 • Wymiana amortyzatora tył od 100 zł
 • Wymiana drążka kierowniczego od 80 zł
 • Wymiana filtra kabinowego od 30 zł
 • Wymiana filtra paliwa od 40 zł
 • Wymiana filtra powietrza od 30 zł
 • Wymiana klocków hamulcowych przód (cena za oś) od 120 zł
 • Wymiana klocków hamulcowych tył (cena za oś) od 120 zł
 • Wymiana końcówki drążka kierowniczego (strona) od 100 zł
 • Wymiana linek hamulcowych od 100 zł
 • Wymiana łącznika stabilizatora (strona) od 60 zł
 • Wymiana łożyska koła od 100 zł
 • Wymiana oleju w silniku i filtra oleju 100 zł
 • Wymiana paska napędowego/alternatora od 60 zł
 • Wymiana płynu chłodniczego od 80 zł
 • Wymiana przegubu napędowego lub osłony od 100 zł
 • Wymiana rozrządu od 500 zł
 • Wymiana sworznia wahacza nitowany od 100 zł
 • Wymiana sworznia wahacza przykręcany od 80 zł
 • Wymiana szczęk hamulcowych od 150 zł
 • Wymiana świec zapłonowych – benzyna Od 15 zł za szt.
 • Wymiana świec żarowych – diesel od 30 zł za szt.*
 • Wymiana tarcz hamulcowych przód (cena za oś) od 200 zł
 • Wymiana tarcz hamulcowych tył (cena za oś) od 250 zł
 • Wymiana tłumika od 80 zł
 • Wymiana tulei wahacza (demontaż wahacza) od 100 zł
 • Wymiana wahacza od 100 zł
 • Wymiana płynu hamulcowego wraz z płynem 160 zł
 • Wymiana opon od 120 zł

 

Klimatyzacja

 • Obsługa klimatyzacji 140 zł
 • Czynnik klimatyzacji 25 zł/100g
 • Test szczelności od 60 zł
 • Ozonowanie 60 zł

 

W przypadku napraw, których nie zawiera ww. cennik, ceny ustalane są ostatecznie na postawie rzeczywistego czasu naprawy.

Faktyczny czas naprawy, a ten podany w dokumentacji bez wątpienia może się różnić ze względu na wiek pojazdu i korozję, a także ingerencje osób trzecich.

Ogólne czasy napraw odnoszą się zatem do pojazdów nowych na gwarancji, stąd niekiedy krótko mówiąc, mogą wystąpić spore rozbieżności w ilości wymaganych roboczogodzin dla danego elementu

* – w przypadku świec, które poddają się przy odkręcaniu – niezapieczonych

Dodatkowe informacje Mateusz Greniuk

tel. +48 503 666 250

Ten cennik usług ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego. Zastrzegamy sobie prawo zmiany cen podanych w cenniku. Ceny usług ustalane są indywidualnie.


 

Cennik wymiany opon ✓

 

Cennik napraw motocykli ✓

 

MOTOWARSZTAT — O NAS

 

 Zajmujemy się naprawą pojazdów.

Naprawiamy samochody osobowe i dostawcze, motocykle, skutery i quady.

 Serwis Motowarsztat to miejsce, które powstało z pasji do mechaniki pojazdowej. Dzięki zdobytemu przez lata doświadczeniu zapewniamy wykonywanie usług na najwyższym poziomie. Dysponujemy ponadto, w pełni wyposażonym w profesjonalne narzędzia warsztatem, dlatego oferujemy pełen zakres usług napraw pojazdów wszystkich marek.

Działalność związaną z motoryzacją oficjalnie rozpoczęliśmy w 2010 roku, powstał wtedy pierwszy mały warsztat usługowy. Zajmowaliśmy się początkowo prostymi naprawami samochodów, motocykli i skuterów.

Nasza praktyka, dzięki której zaistnieliśmy w branży motoryzacyjnej, pochodzi z doświadczeń, jakie zdobyliśmy, będąc kierowcami samochodów i czynnymi motocyklistami

Nasz warsztat i sklep to dla nas praca, hobby i pasja

 

Kontakt Motowarsztat

 

 

   Kontakt

   samochody 

       

       Kontakt

    motocykle    

+48 503 666 250

 

+48 535 229 035

  

Kontakt

sklep   

 
(pod tym numerem odbieramy tylko w godzinach pracy sklepu)

Adres Motowarsztat

 

P.P.H.U. Mateusz Greniuk

ul. Parafialna 7

24-220 Niedrzwica Kościelna

woj. lubelskie 

 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

kontakt, fragment mapy Google z zaznaczonym Motowarsztatem

Plus Code:
39R7+2J Niedrzwica Kościelna

Nasza firma zlokalizowana jest 20km od Lublina, 100 metrów od drogi krajowej nr19